Maak kennis met de psycholoog als pijnbehandelaar

Uit onderzoek blijkt dat slechts een minderheid van patienten met aanhoudende pijn baat heeft bij een  puur medische behandeling. Wanneer de patient alsnog verwezen wordt naar de psycholoog voor onderzoek en behandeling wordt dat ervaren als tweede keus behandeling. (Psycholoog als pijnbehandelaar). Jammer, want een psychologische behandeling kan een waardevole aanvulling zijn op andere behandelingen, zoals die van een fysiotherapeut. Bovendien laat wetenschappelijk onderzoek zien dat een multidischiplinaire behandeling effectiever is dan een monodisciplinaire behandeling.

Kwaliteit

Een goede pijnpsycholoog wuift je pijn niet weg als ‘tussen de oren’ of ‘ingebeeld’. Psychologen die gespecialiseerd zijn in aanhoudende pijn, werken, net als fysiotherapeuten, in de eerstelijn in een kleinschalige praktijk, in een ziekenhuis, een revalidatiecentrum of in een GGZ instelling die zich heeft gespecialiseerd in aanhoudende lichamelijke klachten. Goede pijnzorg wordt gegeven door psychologen die wetenschappelijk geschoold zijn in pijn, die samenwerken met jouw huisarts en je andere behandelaars en die hun kennis up to date houden. Op deze website vind je psychologen die een WO opleiding psychologie hebben afgerond, vaak gevolgd door de postdoctorale opleiding Gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog). GZ-psychologen zijn opgenomen in het BIG register.

De psycholoog heeft net als andere pijnbehandelaars een biopsychosociale visie op pijn die aanhoudt ondanks goede behandelingen, zoals medicatie. Breder kijken naar je pijn is dan erg belangrijk. Pijn die langer dan 3 maanden aanhoudt, onvoldoende (of soms helemaal niet) verklaard kan worden door een lichamelijke aandoening of letsel wordt aanhoudende pijn genoemd (tot voorheen chronische pijn). 

Biopsychosociale visie

Aan de basis van elke behandeling staat een goede match tussen psycholoog en client.  Een psycholoog als pijnbehandelaar kan jou uitleggen hoe ons pijn- en stress systeem werkt en maakt een verbinding met jouw klachten en je persoonlijke verhaal.

Aanhoudende pijn heeft vaak grote gevolgen voor het dagelijkse leven. Daar weet jij als patient alles van. De psycholoog richt zich op deze gevolgen. Waarom? Door de gevolgen op het dagelijkse leven, de beperkingen in je functioneren op allerlei levensgebieden kom je in een neerwaartse spiraal terecht. Waarschijnlijk heb je al vaak geprobeerd om hier zelf weer uit te komen. De psycholoog helpt je te ontdekken in welke vicieuze cirkels je terecht gekomen bent, om deze vervolgens in de behandeling met jou te doorbreken.

Wat doet een psycholoog?

De psycholoog legt niet de nadruk op jouw pijn, maar op de gevolgen ervan op je dagelijkse leven. Aanhoudende pijn is een aandoening die beïnvloed en versterkt wordt door biologische, psychologische en sociale factoren. Deze factoren belemmeren je om op een goede manier met je pijn om te gaan. De psycholoog helpt je te ontdekken in welke vicieuze cirkels je terecht gekomen bent,  om deze neerwaartse spiraal te doorbreken.

Als de match er is, de persoonlijke doelen gesteld zijn en er is afgestemd met andere behandelaars dan kiest de psycholoog in overleg met jou de methode die het beste bij jou en bij de te doorbreken cirkels past. Dat kan EMDR zijn, cognitieve (gedrags-) therapie, ACT (acceptance commitment therapie) of hypnose. Het behandelplan is dus altijd een persoonlijk plan.

Als je functioneren verbetert en de gevolgen nemen af, dan krijgt het lichaam meer ruimte om te herstellen. Of je pijn helemaal verdwijnt is van tevoren niet te voorspellen. Sommige patienten voelen zich na de behandeling geen patient meer maar hebben nog wel pijn, zij voelen zich veel beter dan voor de behandeling met hun pijn. Sommige patiënten hebben door de behandeling minder pijn en bij sommigen verdwijnt de pijn helemaal.

Tijdens de behandeling zal de psycholoog (indien nodig met jouw toestemming) contact onderhouden over jouw therapie met andere behandelaren, zoals een fysiotherapeut en je huisarts, of met het behandelteam. Dit is afhankelijk van de setting waar de psycholoog werkt.

De zorgstandaard

In 2017 is de Zorgstandaard chronische pijn …. Een zorgstandaard vertelt hoe goede zorg georganiseerd zou moeten zijn. Psychologen die vermeld staan op deze website onderschrijven en handelen vanuit deze zorgstandaard.